Przydatne informacje

Informacje dotyczące czynności notarialnej

Każdy, kto chce dokonać czynności notarialnej, musi legitymować się ważnym dokumentem  tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn jest wymagane, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności albo zachowku dokonanych po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, odnośnie do nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Zaświadczenia, oświadczenia, przydatne dokumenty

W niektórych przypadkach, w związku z obowiązującą  ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca nieruchomości rolnej musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi, że jest on rolnikiem indywidualnym w rozumieniu tej ustawy. Dokumentami takimi są:

  • oświadczenie nabywcy/nabywców o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  • oświadczenie nabywcy/nabywców o ilości posiadanych użytków rolnych, których jest  właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem/współużytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem/współposiadaczem lub dzierżawcą z dodatkową informacją, czy powierzchnia posiadanych użytków rolnych  przekracza 300 ha użytków,

powyższe dokumenty muszą być poświadczone przez Wójta Gminy.

  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu na pobyt stały,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych:
  • wykształcenie rolnicze: zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie lub wyższe-dyplom lub świadectwo,
  • wykształcenie inne niż rolnicze: dyplom lub świadectwo ukończenia innej szkoły niż rolnicza oraz dokument potwierdzający staż pracy w rolnictwie(3 lub 5 lat),
  • zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące o okresie, w którym osoba podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha:

stanowiącym własność, przedmiot użytkowania wieczystego i przedmiot samoistnego posiadania: akt notarialny; prawomocne orzeczenie sądu; wypis z księgi wieczystej; wypis z ewidencji gruntów i budynków; zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta); zaś w przypadku  gruntów dzierżawionych: akt notarialny; zaświadczenie wójta (burmistrza lub prezydenta) lub  kopia umowy dzierżawy z datą pewną.